Algemene voorwaarden

  • Home
  • I
  • Algemene voorwaarden


Artikel 1 Inleiding

Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat
wordt de onderneming Kristien Lefever bedoeld waarin ik, Kristien Lefever, lichaamsgerichte
coaching aanbied gebaseerd op de fasciatherapie MDB.
Kristien Lefever
Biezeput 57
1501 Buizingen
Ondernemingsnummer : 0847.814.048
info@kristienlefever.be

1.2 Elke inschrijving betekent aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden. De
algemene voorwaarden worden duidelijk vermeld op de factuur die leidt tot inschrijving.

1.3 Indien de klant tijdens een workshop, cursus, event, (groeps)traject, … beslist om te stoppen, is
het volledige bedrag steeds verschuldigd.

1.4 Het volledige bedrag is ook verschuldigd indien er toegestaan werd om in termijnen te betalen.

1.5 Dit geldt voor alles georganiseerd door Kristien Lefever

1.6 De inschrijving en de aanvaarding van de daar bijhorende factuur brengt altijd
betalingsverplichting met zich mee.

Artikel 2 Prijzen en betaling

2.1 Op dit moment ben ik vrijgesteld van BTW. ten gevolge van kleine onderneming
2.2 Betaling dient in 1 keer te gebeuren, tenzij anders gespecifieerd op de 1ste factuur.
2.3 Indien je achterloopt met betalingen, behoud ik mij het recht om je toekomstige
afspraken on hold te zetten, totdat je de betreffende termijn(en) betaald hebt.
2.4 Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch
voor toekomstige programma’s of offertes.

2.5 De factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen (of indien anders vermeld op
de factuur) na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder
ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van
EUR 50) als schadebeding.

2.6. Bij niet betaling na 30 dagen worden gerechtelijke stappen ondernomen, de kosten voor het
innen via een incassobureau worden volledig aan de klant doorgerekend, alsook de eventuele
gerechtelijke kosten.
2.7 Betwistingen van facturen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per
mail of aangetekend schrijven aan mij kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid
op het mailadres lefever.kristien@gmail.com

Artikel 3 : Annulaties

3.1 Vastgelegde sessies dienen ten laatste 24u. op voorhand geannuleerd te worden. Er is geen
garantie dat er binnen een termijn van 14dagen een nieuwe afspraak kan aangeboden worden.
Er wordt samen gekeken wanneer in de toekomst die sessie opnieuw kan worden ingepland.

Artikel 4 Klachten
4.1 Mocht je ontevreden zijn over het traject of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig
mogelijk aan mij laten weten, door dit via een mail te communiceren.
Ik ontvang dan van jou een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te
reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk
omschreven is, kan ik niet in behandeling nemen.
4.2 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.


Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1 Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij niet
aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze
aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald.

Artikel 6 – Privacy
Ik neem de privacy van mijn klanten serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader
van mijn dienstverlening. Ik hou mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming
Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens ik verwerk en met welk doel is te vinden in
mijn Privacyverklaring.

Artikel 7 – Overig
7.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk
tussen mij en jou overeengekomen zijn.
7.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig
zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde
volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen
overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 8 – Geschillen
8.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst proberen om het geschil onderling op te lossen,
voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.
8.2 Indien we er onderling niet uitkomen, is in geval van betwistingen uitsluitend het vredegerecht
van het kanton te Halle bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Artikel 9 – Bevoegdheid en toepasselijk recht
Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien
uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de
rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

Artikel 10 – Wijziging van de voorwaarden
10.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in
werking na publicatie op de website.

Artikel 11
11.1 De cursussen/workshops/coachtrajecten/… gegeven door mezelf zijn geen vervanging voor
eventuele psychotherapeutische of medische hulp.
11.2 Alle cursussen/workshops/coachtrajecten/… zijn bedoeld voor persoonlijke ontwikkeling.